คุณพ่อคุณแม่หลายคนที่ทำงานมานาน จ่ายค่าประกันสังคมกันทุกๆ เดือนอย่างต่อเนื่อง อาจจะจ่ายไปโดยไม่ได้เช็กอะไรมาก แต่หากเมื่อคุณแม่กำลังตั้งครรภ์ อยากให้นึกถึงประกันสังคมด้วยนะคะ เพราะช่วยในเรื่องนี้ได้ ด้วยการคลอดบุตรสามารถเบิกค่าคลอดประกันสังคม เงินช่วยเหลือหยุดงาน และเงินสงเคราะห์บุตรได้…สิทธิ์ประโยชน์ดี ๆ แบบนี้เราควรรู้ไว้นะคะ

ประกาศ! ประกาศ! รู้ไหมว่า? ประกันสังคมเบิกค่าคลอดได้!!

รู้ไหมว่า? ประกันสังคมเบิกค่าคลอดได้!!

เงื่อนไขเบิกค่าคลอดประกันสังคม  ต้องจ่ายเงินสมทบครบไม่น้อยกว่า 7 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนคลอด คือ เดือนที่คลอดไม่นับสิทธิ์ จะนับย้อนหลังไป 15 เดือน (1 ปี 3 เดือน) และมีเงินสมทบครบ 7 เดือนขึ้นไป หากคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ สามารถใช้สิทธิ์เบิกค่าคลอดบุตรรวมกันได้ไม่เกิน 4 ครั้ง และลูกที่ได้ใช้สิทธิ์แล้ว ไม่สามารถนำมาขอรับค่าคลอดบุตรได้อีก

จะใช้สิทธิ์ใครดี? ถ้าตรวจสอบเงื่อนไขแล้ว สามารถใช้สิทธิ์ได้ทั้งคุณพ่อ และคุณแม่ แนะนำให้คุณแม่ใช้สิทธิ์ก่อน เพราะจะได้ชดเชยกรณีหยุดงานด้วย

สิทธิ์ที่ได้รับ

1.กรณีคลอดบุตร ได้คนละ 13,000 บาท ต่อการคลอดบุตร 1 ครั้ง

2.กรณีหยุดงาน สามารถเบิกได้เฉพาะคุณแม่ ถ้าสามารถเบิกได้ทั้ง 2 คน คุณแม่ควรใช้สิทธิ์ให้เต็มทั้ง 2 สิทธิ์ก่อนเงินที่ได้รับคิดจากการเหมาจ่ายร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย 90 วัน เงินเดือนสูงสุดที่ 15,000 บาท คือ 7,500 x 3 = 22,500 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับค่าคลอดบุตรคิดเป็น 33,500 บาท ส่วนกรณีสงเคราะห์บุตร เงินนี้จะโอนเข้าบัญชีเราทุกเดือน เดือนละ 400 บาท จนลูกอายุ 6 ขวบ รวมเงินที่จะได้รับ 28,800 บาท

เอกสารที่ใช้ กรณีเงินช่วยเหลือค่าคลอดและกรณีหยุดงาน

  1. แบบ สปส. 2-01 ที่กรอกรายละเอียดแล้วพร้อมลงลายมือชื่อ (ให้เลือกกรณีคลอดบุตรและเงินสงเคราะห์กรณีหยุดงาน)

ดาวน์โหลด -> http://www.sso.go.th/wpr/uploads/uploadImages/file/2sps201.pdf

Sponsored
  1. สำเนาสูติบัตรของลูกพร้อมตัวจริง (กรณีลูกแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย)
  2. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิงใช้สิทธิถ้าไม่มีไม่ใช้ กรณีผู้ประกันตนชายใช้สิทธิถ้าไม่มีให้แนบหนังสือรับรองกรณีไม่มีทะเบียนสมรส)
  3. บัตรประชาชนตัวจริงและสำเนา หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้

กรณีไม่ได้ไปยื่นด้วยตัวเอง จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้แนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจเพิ่ม 1 ชุด พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง อย่าลืมเอาบัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบอำนาจไปด้วยนะคะ

กรณีสงเคราะห์บุตร

  1. แบบ สปส. 2-01 ที่กรอกรายละเอียดแล้วพร้อมลงลายมือชื่อ (ให้เลือกกรณีเงินสงเคราะห์บุตร)

ดาวน์โหลด -> http://www.sso.go.th/wpr/uploads/uploadImages/file/2sps201.pdf

  1. สำเนาสูติบัตรของลูกพร้อมตัวจริง (กรณีลูกแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย)
  2. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอมี 9 ธนาคาร คือ ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารธนชาต , ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
  3. บัตรประชาชนตัวจริงและสำเนา

ยื่นเอกสารได้ที่   สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ 1-12 แห่ง/ จังหวัด /สาขาที่สะดวก (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข)

เอาเป็นว่าคุณแม่คนไหนทำประกันสังคมไว้ อย่าลืมใช้สิทธิกันด้วยนะคะ หรือหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่ม เติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม 1506

==========

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติมสำหรับแม่ตั้งครรภ์และลูกน้อย ได้ที่  www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ที่ https://www.facebook.com/teamkonthong/