ทำคลอดช้า จนทารกสำลักน้ำคร่ำตาย สบส.เร่งสอบ รพ.เอกชนย่านมีนบุรี พิจารณาดำเนินงานตามมาตรฐานวิชาชีพหรือไม่

ทำคลอดช้าทำคลอดช้า จนทารกสำลักน้ำคร่ำตาย

จากกรณีสังคมออนไลน์เผยแพร่ข่าวหญิงท้องใช้สิทธิบัตรทองคลอดที่ รพ.เอกชนแห่งหนึ่งย่านมีนบุรี โดยขอผ่าตัด แต่แพทย์ให้รอ 2 วัน โดยแจ้งให้คนไข้ทราบว่า เด็กมีอาการสมบูรณ์แข็งแรงดี ไม่จำเป็นต้องผ่าคลอดและให้นอนนิ่งๆ จนเป็นเหตุทำให้ทารกที่คลอดออกมามีอาการสำลักน้ำคร่ำ เสียชีวิต

นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า สบส. ได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ และกองกฎหมาย ดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวว่าให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน โดยพนักงานเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบในประเด็นสำคัญ 3 ประเด็น คือ 1. ผู้ดำเนินการสถานพยาบาลมีการควบคุมและดูแลผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลของตนให้ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตามที่ พ.ร.บ. สถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 กำหนดหรือไม่ 2. ผู้ประกอบวิชาชีพ มีการดำเนินการตามมาตรฐานวิชาชีพหรือไม่ และ 3. สถานพยาบาลมีการควบคุม คุณภาพ มาตรฐาน ครบถ้วนทั้ง 5 ด้าน ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งประกอบด้วย 1) สถานที่ สะอาด เหมาะสมแก่การให้บริการ 2) แพทย์ผู้ให้บริการมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมถูกต้อง 3) การบริการเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด 4) เครื่องมือ ยา และเวชภัณฑ์ มีคุณภาพได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และ 5) ความปลอดภัย มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตในกรณีฉุกเฉิน หรือไม่เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย

ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ (สพรศ.) กล่าวว่า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคว่าจะได้รับบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และเป็นธรรมขอให้ผู้ดำเนินการสถานพยาบาลทุกแห่งควบคุม คุณภาพ มาตรฐาน อย่างใกล้ชิด โดย พ.ร.บ. สถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 ได้กำหนดให้ผู้ดำเนินการสถานพยาบาลควบคุมและดูแลผู้ประกอบวิชาชีพให้ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ หากผู้ดำเนินการไม่ควบคุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากสถานพยาบาลใดมีการกระทำผิดมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด จะมีคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด หากเกินระยะเวลาแล้วยังไม่มีการปรับปรุงจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีส่วนผู้ประกอบวิชาชีพจะส่งเรื่องให้สภาวิชาชีพดำเนินการต่อไป

ที่มา : manager

Sponsored

==========

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติมสำหรับแม่ตั้งครรภ์และลูกน้อย ได้ที่  www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ที่ https://www.facebook.com/teamkonthong/