กระตุ้นพัฒนาการ พัฒนาการที่ดีทั้ง 4 ด้านของเด็ก จะช่วยต่อยอดความฉลาดและการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณแม่มือใหม่สามารถกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง 4 ด้านได้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี และการเรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก

คุณแม่สามารถสอนให้ลูกเกิดความคิดสร้างสรรค์ โดยการฝึกพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ พัฒนาการทางด้านร่างกาย, พัฒนาการทางด้านอารมณ์, พัฒนาการทางด้านจิตใจ และพัฒนาการทางด้านสังคม ซึ่งเด็กเล็กเติบโตตั้งแต่อยู่ในครรภ์กระทั่งคลอด ร่างกายและสมองจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง 0 – 6 ปี แรกของชีวิต ขบวนการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทางด้านการเจริญเติบโต และพัฒนาการจะต้องถูกกระตุ้นอย่างเหมาะสม

กระตุ้นพัฒนาการ

กระตุ้นพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของลูกน้อยให้พร้อมอยู่เสมอ

พัฒนาการด้านร่างกาย

พัฒนาการด้านร่างกายพัฒนาการแรกที่สำคัญ คุณแม่ควรใส่ใจในรายละเอียดตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี เพราะเป็นช่วงเวลาที่เด็กจะมีการเจริญเติบโตทางด้านร่างกาย สมองและกล้ามเนื้ออย่างรวดเร็ว ถ้าคุณแม่สามารถส่งเสริมดูแลพวกเขาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ลูกก็จะมีพัฒนาการที่ดีสมวัย สามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

การกระตุ้นพัฒนาการด้านร่างกาย คุณแม่ต้องกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ ด้านการมองเห็น, ด้านการได้ยิน, ด้านการรับรส, ด้านการได้กลิ่น และด้านการเคลื่อนไหว ซึ่งทั้ง 5 ด้านคุณแม่สามารถกระตุ้นไปพร้อม ๆ กัน เพราะพัฒนาการทางด้านร่างกาย เป็นการเตรียมความพร้อมให้ลูกได้รู้จักเรียนรู้ เมื่อลูกมีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่แข็งแรง ลูกก็พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ เพื่อต่อยอดพัฒนาการด้านอื่น ๆ ที่เด็กวัยนี้จะพบเจอในอนาคต

พัฒนาการด้านสติปัญญา

เด็กแต่ละคนจะมีระดับสติปัญญาที่ต่างกัน คุณแม่สามารถสังเกตความสามารถของลูกได้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยอนุบาล ซึ่งวัยนี้เป็นช่วงเวลาที่ลูกได้เรียนรู้จากสัญลักษณ์แทนสิ่งของวัตถุ และสถานที่ได้ มีทักษะการใช้ภาษาอธิบายสิ่งต่าง ๆ ได้ สามารถอธิบายประสบการณ์ของตนได้ คุณแม่สามารถกระตุ้นพัฒนาการด้านสติปัญญาของลูกรักได้ โดยการจัดกิจกรรมเพื่อให้ลูกมีโอกาสได้แสดงออกถึงความสามารถที่ตนมี เป็นการสร้างความกล้าที่จะเล่าถึงประสบการณ์ให้กับคนในครอบครัวได้ฟัง สามารถใช้ความคิด คำนึงหรือสร้างจินตนาการได้อย่างสมบูรณ์แบบ

นอกจากนี้คุณแม่สามารถกระตุ้นพัฒนาการด้านความจำ และความคิดผ่านทางการวาดภาพก็ได้ เพื่อให้ลูกเพลิดเพลินไปกับรูปภาพและสีสันที่สวยงามไม่น่าเบื่อ สามารถทำกิจกรรมไปพร้อมกับคุณแม่หรือเด็กคนอื่นๆ ได้อย่างสนุกสนาน พัฒนาการทางสติปัญญาที่ดี จะส่งเสริมให้ลูกมีสมรรถภาพ คุณแม่จะต้องเปิดโอกาสให้ลูกแสดงความคิดเห็นของตนเอง ถึงแม้บ้างครั้งอาจจะไม่ถูกต้อง คุณแม่ก็สามารถอธิบายให้พวกเขาเข้าใจภายหลังได้ ไม่จำเป็นจะต้องขัดทันทีที่ลูกกำลังแสดงความคิดเห็นเหล่านั้นออกมา เพราะนอกจากลูกจะไม่ฟังถึงเหตุผลแล้ว ยังต่อต้านอีกด้วย

พัฒนาการด้านอารมณ์

Sponsored

อารมณ์เป็นเรื่องที่อ่อนโยน คุณแม่ต้องระมัดระวังความรู้สึกของลูกให้มาก ๆ เพราะพวกเขายังเด็ก ยังไม่สามารถแยกแยะความถูกผิด การมีเหตุมีผลของการกระทำเหล่านั้นได้ดีนัก คุณแม่จะต้องค่อย ๆ สอนค่อย ๆ บอก เพื่อปรับอารมณ์ของลูกให้ดีขึ้น อารมณ์เป็นตัวการสำคัญต่อการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านอื่น ๆ คุณแม่สามารถกระตุ้นพัฒนาการด้านอารมณ์ของลูกให้ดีขึ้นได้ โดยการสร้างความเข้าใจ อธิบายเกี่ยวกับเหตุและผล อารมณ์แบบไหนดี แบบไหนไม่ควรแสดงออกต่อผู้ใหญ่ คุณแม่ควรส่งเสริงพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ โดยการสนับสนุนให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึกที่เหมาะสมกับวัย เพื่อให้ลูกสามารถรับรู้อารมณ์ ความรู้สึกของตนเอง สามารถควบคุมอารมณ์และการแสดงออกได้ ที่สำคัญคุณแม่จะต้องสร้างความรักความอบอุ่นให้ลูกสึกว่าตนเป็นที่รัก ได้รับการยอมรับ มีความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งส่งผลต่อการสร้างอารมณ์และความรู้สึกที่ดีต่อลูก ให้มีความสุข และสามารถเรียนรู้ที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้

พัฒนาการด้านสังคม

เด็กที่มีความสามารถในการช่วยเหลือ ตนเองได้ดี สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตัวเองได้ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัว การอาบน้ำ การใส่รองเท้าเอง บอกเวลาจะถ่ายได้ สามารถถอดการงเกง เข้าห้องน้ำเองได้ และสามารถทำความสะอาดหลังขับถ่ายได้ เด็กจะเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตัว เพื่อให้สังคมยอมรับ ทำตัวให้เข้ากลุ่มได้ รู้จักการให้ รับ รู้จักผ่อนปรน รู้จักการแบ่งปัน ซึ่งเป็นความสำคัญอย่างมากต่อการเข้าสังคมของเด็กเล็ก คุณแม่สามารถอธิบายเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่ควรทำ แล้วกระตุ้นให้เด็กรู้สึกละอายใจเมื่อทำผิด ลูกจะเริ่มรู้จักเห็นใจผู้อื่น

นอกจากนี้ การที่ลูกรักสามารถสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นได้ดี สามารถสร้างทักษะให้ลูกรู้จักการปรับตัว สามารถทำตามบทบาทหน้าที่ของตน ร่วมมือกับผู้อื่นมีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นตัวของตัวเองอย่างถูกต้องและเหมาะสม รู้จักกาลเทศะ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ รวมถึงความสามารถในการปรับตัว และการใช้ชีวิตับคนในสังคมได้

คุณแม่มีหน้าที่ช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และกระตุ้นพัฒนาการทั้ง 4 ด้านให้กับลูก เป็นการเตรียมความพร้อมรอบด้าน ให้ลูกสามารถปฏิบัติตัวเข้าสู่สังคมได้ มีศักยภาพในการเรียนรู้ที่ดี และสามารถต่อยอดความเป็นอยู่ในอนาคตของลูกได้อย่างเป็นเลิศ ก้าวแรกของพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คุณแม่สามารถสร้างมันได้ ด้วยความรักและการเลี้ยงดูอย่างอบอุ่นนะคะ ดังนั้น คุณแม่ท่านใดที่อยากให้ลูกฉลาด มาเริ่มกระตุ้นพัฒนาการทั้ง 4 ด้านไปพร้อมกันเลยค่ะ

= = = = = = = = = = = =

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติม สำหรับแม่ตั้งครรภ์ และลูกน้อย ได้ที่ www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ได้ที่
https://www.facebook.com/teamkonthong/

We promise to provide the knowledge and know-how for new mom. More and more solutions about how can you grow up your baby. Feel free to contact us if any problems have occurred or have any questions you would like to know. Don’t forget to follow and keep in touch with us on Facebook

https://www.facebook.com/teamkonthong/

บทความน่ารู้ เพิ่มเติม คลิกเลย …..

1.ปอดอักเสบ เกิดจากอะไร? แม่ท้องเป็นโรคนี้จะส่งผลต่อลูกในครรภ์ไหม

2.อาการท้องแรก และ 7 เรื่องที่คุณแม่มือใหม่ต้องรู้