นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน และประธานคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด สปส.) กล่าวภายหลังการประชุมบอร์ด สปส. ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร จากเดิม 400 บาทต่อบุตร 1 คน เป็น 600 บาท ต่อบุตร 1 คน ไม่เกินอายุ 6 ปี

เงินสงเคราะห์บุตร

เงินสงเคราะห์บุตร จาก 400 บาทเป็น 600 บาท

เนื่องจากอัตราเดิมใช้มาตั้งแต่ปี 2554 ขณะที่หากปรับเป็น 600 บาทต่อเดือน ก็ยังไม่กระทบเสถียรภาพของกองทุน เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ประกันตนรับเงินสงเคราะห์บุตรเฉลี่ย 1,324,848 คนต่อเดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2560) อีกทั้งจำนวนบุตรของผู้ประกันตนมีอัตราการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก ซึ่งจากผลการศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) พบว่าค่าใช้จ่ายด้านอาหารของเด็กเล็กอยู่ที่ 579 – 812 บาทต่อเดือน จำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นจากการปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเป็น 600 บาทต่อเดือน ในปี 2561 เป็นเงินประมาณการจำนวน 3,036 ล้านบาท

นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการ สปส. กล่าวว่า บอร์ด สปส. ยังได้มีมติให้ สปส.เร่งดำเนินการเรื่องดังกล่าวให้เสร็จสิ้น เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ผู้ประกันตนในปี 2561 ซึ่งการดำเนินการเพิ่มสิทธิประโยชน์ของสำนักงานประกันสังคม ยังคงยึดหลักประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตนเป็นสำคัญ โดยยังคงมุ่งมั่น ทุ่มเทการทำงานและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตเที่ยงธรรม ไม่แสวงหาผลประโยชน์ ตามแนวนโยบายการบริหารงานของรัฐบาลปัจจุบัน และนโยบายกระทรวงแรงงานของ พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน อันจะนำไปสู่การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวมของประเทศอย่างยั่งยืน

ขอบคุณที่มา : social.tvpoolonline.com

Sponsored

==========

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติมสำหรับแม่ตั้งครรภ์และลูกน้อย ได้ที่  www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ที่ https://www.facebook.com/teamkonthong/