ข่าวดี! ครม.เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการจ่าย เงินอุดหนุนเด็ก แรกเกิด ให้แก่ครอบครัวยากจน ที่อยู่นอกระบบประกันสังคม

เงินอุดหนุนเด็ก

จากเดิมที่กำหนดให้จ่ายเงินตั้งแต่เด็กแรกเกิด จนอายุครบ 1 ปี ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2558 ถึงวันที่ 30 ก.ย.59 หัวละ 400 บาทต่อเดือน ขยายเป็นตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 3 ปี พร้อมทั้งเพิ่มวงเงินเป็น 600 บาทต่อเดือน

เด็กที่มีสิทธิ์ได้ รับเงินอุดหนุนเด็ก แรกเกิดนี้

จะต้องเป็นเด็กสัญชาติไทย บิดาและ/หรือมารดามีสัญชาติไทย เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 และอยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน โดยรัฐอุดหนุนรายละ 400 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 1 ปี

ทั้งนี้ได้กำหนดให้หญิงตั้งครรภ์ที่กำหนดคลอดวันที่ 1 ต.ค.2558-30 ก.ย.2559 ที่ฐานะยากจนและเสี่ยงต่อความยากจนลงทะเบียนรับสิทธิ์ระหว่างวันที่ 15 ก.ย.2558-31 มี.ค.2559 ที่องค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ และที่สำนักงานเขตใน กทม.กรณีที่ลงทะเบียนไม่ทันตามกำหนดให้ยื่นเรื่องที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) หรือที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทุกจังหวัดจนถึงวันที่ 30 ก.ย.2559

หลักเกณฑ์ในการลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด  เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 พ่อแม่ หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทย มีรายได้เฉลี่ยต่อคน ต่ำกว่า 3,000 บาทต่อเดือน ครอบครัวมีภาระพึ่งพิง หรือสภาพที่อยู่อาศัยทรุดโทรม หรือไม่มีรถยนต์ส่วนบุคคล หรือเป็นเกษตรกรที่มีที่ดินทำกินไม่เกิน 1 ไร่ ไม่ได้รับสวัสดิการอื่นๆ จากรัฐ รัฐวิสาหกิจ กองทุนประกันสังคม

เอกสารในการลงทะเบียน  แบบลงทะเบียน (ดร.01) (รับที่สถานที่ลงทะเบียน)  แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) ที่ได้รับการรับรองแล้ว   สำเนาบัตรประชาชนของคุณแม่  สำเนาเอกสารการฝากครรภ์ หรือสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก  สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด (นำมายื่นหลังคลอด)  สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (กรณีต้องการรับเงินผ่านบัญชี)

เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถรับเงินด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) หรือ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) หรือรับผ่านบัญชีธนาคาร

หมายเหตุ

>>ลงทะเบียนหลังวันที่ 31 มีนาคม 2559 ได้ที่ พมจ. หรือ ดย.

Sponsored

>>กรณีแม่เป็นบุคคลต่างด้าว ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ หรือเสียชีวิต อนุโลมให้พ่อสัญชาติไทยตามสูติบัตร ลงทะเบียนแทนได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

>>สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)

>>กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) โทร. 0-2651-6532

>ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

========================

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติมสำหรับแม่ตั้งครรภ์และลูกน้อย ได้ที่  www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ที่ https://www.facebook.com/teamkonthong/