ในช่วง 5 ปีแรกของเด็กถือเป็น “เวลาทอง” สำหรับพ่อแม่ในการวางพื้นฐานต่าง ๆ ให้กับลูก เพราะเป็นช่วงเวลาที่สมองของเด็กมีการเติบโตและมีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะด้านภาษาที่เด็กจะมีการเรียนรู้และจดจำได้ในระยะยาว ซึ่งการปูพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษที่แข็งแรงต้องมาจากความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง และทักษะแรกที่เด็ก ๆ ควรได้รับการฝึกฝนคือการพูดอย่างถูกวิธี เพราะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการต่อยอดไปสู่ทักษะอื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

โดยแนวทางการสอนที่มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายคือ “Jolly Phonics” ซึ่งเป็นวิธีการสอนภาษาอังกฤษให้เด็ก ๆ สามารถออกเสียง อ่านออก เขียนได้ ผ่านการเรียนการสอนที่สนุกสนาน เทคนิคการสอนนี้    จะเน้นให้เด็กได้เรียนรู้เสียงของตัวอักษรผ่านการแสดงท่าทางด้วยสื่อหลากหลายประเภท เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของสมองอย่างเป็นระบบ

เดวิด แครทดอร์ค (David Craddock) Head of Young Learners บริติช เคานซิล ประเทศไทย ให้ข้อมูลว่า การสอนแบบ “Jolly Phonics” จะฝึกฝนเด็ก ๆ ให้ได้เรียนรู้เสียงของตัวอักษรต่าง ๆ และสามารถเปล่งเสียงออกมาได้แตกต่างกัน 42 เสียงจากการฟังนิทาน การเห็นการแสดงท่าทางประกอบเรื่องราวต่าง ๆ เพื่อช่วยกระตุ้นความสนใจ เกิดการจดจำอย่างรวดเร็วและแม่นยำ รวมถึงเด็ก ๆ จะได้เรียนรู้การผสมเสียง และสร้างเป็นคำศัพท์ต่างๆ โดยกระบวนการเรียนการสอนแบบนี้จะสนับสนุนให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตามธรรมชาติ และช่วยพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว

ทั้งนี้ บริติช เคานซิล มีคอร์ส Primary Phonics Plus ออกแบบมาสำหรับเด็กอนุบาล 3 ที่มีอายุ 5-6 ปี ซึ่งจะได้เรียนรู้ทักษะการอ่าน การเขียน และการออกเสียงผ่านการสอนแบบ “Jolly Phonics” อย่างสนุกสนานด้วยหลากหลายกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยนำเสนอบทเรียนที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน ทำให้เด็กสามารถนำคำศัพท์ไปใช้ได้จริง พร้อมสร้างจินตนาการและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านจากการเล่านิทาน เพื่อพัฒนาการที่สำคัญในอนาคต ยิ่งกว่านั้น เด็ก ๆ จะได้เรียนภาษาอังกฤษในบรรยากาศระดับสากล เป็นมิตร และเหมาะสำหรับการเรียนรู้ของ       เด็กเล็ก โดยอาจารย์เจ้าของภาษาที่ได้รับประกาศนียบัตรและเชี่ยวชาญในการสอนเด็กเล็กโดยเฉพาะ

นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมที่เด็ก ๆ ชื่นชอบคือ Pick up and pass ซึ่งจะกระจายการ์ดเสียงตัวอักษรลงบนโต๊ะ แล้วครูพูดเสียงตัวอักษรออกมาพร้อมทั้งเรียกชื่อเด็กคนใดคนหนึ่งให้หยิบการ์ดเสียงตัวอักษรนั้น ๆ อย่างรวดเร็ว ก่อนที่จะทำแบบเดียวกันกับเด็กคนอื่น และทำไปเรื่อย ๆ จนกว่าการ์ดเสียงตัวอักษรถูกเด็ก ๆ หยิบจนหมด หรือกิจกรรม Shuffle and deal ที่ให้เด็ก ๆ วางการ์ดเสียงตัวอักษรเป็นแถวตรงหน้าตัวเอง แล้วให้พวกเขาอ่านออกเสียงตัวอักษรเหล่านั้นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ หลังจากนั้น ครูก็จะพูดคำศัพท์ขึ้นมาหนึ่งคำ และให้เด็ก ๆ ช่วยกันหยิบการ์ดเสียงตัวอักษรของคำดังกล่าวมาเรียงให้ถูกต้อง

สำหรับเด็กที่ผ่านคอร์ส Primary Phonics Plus จะมีพัฒนาการทักษะภาษาอังกฤษอย่างก้าวกระโดด ไม่ว่าจะเป็นด้านการอ่านและการเขียน รวมถึงมีความมั่นใจมากขึ้นในการสื่อสารทั้งการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ โดยจากการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ๆ จะทำให้มีคลังคำศัพท์มากขึ้น และสามารถใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษได้อย่างแม่นยำกว่าเดิม ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เด็ก ๆ กล้าพูดภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ

เดวิด แครทดอร์ค กล่าวเสริมว่า พ่อแม่มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาภาษาอังกฤษของเด็ก ๆ ด้วยเช่นกัน โดยพ่อแม่อาจสร้างบรรยากาศการพูดคุยเป็นภาษาอังกฤษภายในบ้าน โดยไม่ต้องกังวลว่าลูกของตนเองจะออกเสียงสำเนียงถูกต้องหรือไม่ เพราะเด็ก ๆ มีสามารถในการจดจำการออกเสียงภาษาอังกฤษจากคุณครูเจ้าของภาษาได้อยู่แล้ว เพียงแต่พวกเขาควรได้รับการกระตุ้นให้รู้สึกว่า “ฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษได้” และ “ฉันชอบภาษาอังกฤษ” ซึ่งพ่อแม่ควรสนับสนุนเด็ก ๆ ในหลากหลายวิธีการ เพื่อให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยการสร้างพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษผ่านแนวทางต่าง ๆ เช่น ร้องเพลงภาษาอังกฤษด้วยกัน หรือสอดแทรกการพูดภาษาอังกฤษเข้ากับกิจกรรมที่ลูกของตัวเองให้ความสนใจ รวมถึงสร้างช่วงเวลาพิเศษด้วยภาษาอังกฤษ อย่างวันเกิดที่มีการทำการ์ดวันเกิดและเขียนคำอวยพรเป็นภาษาอังกฤษ และในช่วงของการเล่นเกมก็เลือกเกมที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เป็นต้น

Sponsored

ดังนั้น เมื่อเด็ก ๆ ได้เรียนคอร์ส Primary Phonics Plus และผนวกกับแรงผลักดันจากผู้ปกครอง ก็จะช่วยเสริมความมั่นใจให้กับน้อง ๆ ว่าจะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว อันเป็นจุดเริ่มต้นที่มั่นคงสำหรับการก้าวไปสู่การเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาได้โดยไร้ความกังวล!

เกี่ยวกับ บริติช เคานซิล

บริติช เคานซิล คือ องค์กรนานาชาติเพื่อส่งเสริมการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งสหราชอาณาจักร เราทำงานกับประเทศต่าง ๆ กว่า 100 ประเทศทั่วโลกผ่านงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ การศึกษา และภาคประชาสังคม ในปีที่ผ่านมาเราสื่อสารโดยตรงกับผู้คนมากกว่า 80 ล้านคน และสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์กับผู้คนกว่า 791 ล้านคน เราสร้างประโยชน์แก่ประเทศที่เราทำงานด้วยผ่านทรัพยากรทางวัฒนธรรมของ  สหราชอาณาจักร เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนให้ดีขึ้นโดยการสร้างโอกาส สร้างเครือข่าย และสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน บริติช เคานซิล ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2477 ภายใต้พระบรมราชานุญาตและพระราชบัญญัติองค์การอิสระแห่ง สหราชอาณาจักร เราได้รับเงินสนับสนุนร้อยละสิบห้าโดยรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักร

= = = = = = = = = = = =

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติม สำหรับแม่ตั้งครรภ์ และลูกน้อย ได้ที่ www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ได้ที่
https://www.facebook.com/teamkonthong/

We  promise to provide the knowledge and know-how for new mom. More and  more solutions about how can you grow up your baby. Feel free to contact  us if any problems have occurred or have any questions you would like  to know. Don’t forget to follow and keep in touch with us on Facebook

https://www.facebook.com/teamkonthong/

บทความน่ารู้ เพิ่มเติม คลิกเลย …..

1.ทารกแรกเกิดติดเชื้อ โควิด-19 กลายเป็นผู้ป่วยอายุน้อยที่สุดในโลก

2.ลิเดีย แจ้งผลตรวจโควิด เป็นบวก ห่วงลูกน้อยต้องอยู่โดยไม่มีพ่อแม่