เตรียมพร้อมด้านการอ่าน การเรียนรู้ของลูก คุณแม่สามารถเสริมสร้างให้พวกเขาได้ตั้งแต่ยังเล็ก การอ่านก็คือเป็นอีกก้าวแรกที่จะนำสู่การเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ดังนั้นคุณแม่ควรเสริมสร้างทักษะการอ่านให้ลูกรู้จักรักในการอ่านอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับช่วงวัยของเด็ก ซึ่งคุณแม่มือใหม่สามารถปลูกฝังให้ลูกรักการอ่านได้ง่ายๆ โดยผ่านการทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

เตรียมพร้อมด้านการอ่าน

พัฒนาการด้านการอ่านของเด็กเป็นอย่างไร

เด็กจะมีพัฒนาการที่ต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นตั้งแต่ ปฐมวัย การเตรีมความพร้อมทักษะด้านการอ่าน จึงเป็นสิ่งสำคัญ คุณแม่ควรฝึกทักษะเฉพาะบางอย่าง ตั้งแต่ลูกยังเล็ก ก่อนเข้าเรียนขั้นอนุบาล เพื่อให้ลูกมีประสบการณ์ในการอ่านทางเรื่องราวต่าง ๆ ที่ลูกสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือนิทาน การอ่านเครื่องหมาย และการอ่านสัญลักษณ์ เมื่อลูกเข้าสู่วัยอนุบาล เด็กวัยนี้จะสามารถซึมซับ และเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวได้ง่ายและเร็วขึ้น คุณแม่ควรปลูกฟังและส่งเสริมให้ลูกรักการอ่านอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยสร้างความคุ้นเคยกับการอ่านหนังสือ จนพัฒนากลายไปเป็นนิสัยรักการอ่านต่อไปในอนาคตของลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ

นอกจากนี้ การอ่านยังมีส่วนช่วยในการส่งเสริมพัมนาการด้านอารมณ์และจิตใจของเด็กเล็กอีกด้วย เด็กที่ชอบอ่านหนังสือได้ระบบการทำงานของสมองจะมีการเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ ลูกจะมีพัฒนาการด้านภาษา ซึ่งภาษาเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ทำให้ลูกสามารถอ่านหนังสือได้อย่างถูกต้อง คุณแม่สามารถเสริมพัฒนาการด้านการอ่านโดยการสอนให้ลูกใช้ภาษาอย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับสถานการณ์

เทคนิคเตรียมความพร้อมการอ่านให้ลูกรัก

  • เปิดโอกาสให้ลูกได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว

คุณแม่ควรจะเปิดโอกาสให้ลูกได้เรียนรู้โลกให้กว้างขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ลูกอยากหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่น่าสนใจคุณแม่ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการปลูกฝังการรักการอ่านอย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัย โดยผ่านการทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เช่น การทำกิจวัตรประจำวัน การเล่น การพูดคุย  เพราะเด็กวัยนี้เรียนรู้จากการเล่นเป็นส่วนใหญ่ กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้จะส่งเสริมให้ลูกมีจำนวนคำศัพท์มากในสมอง รู้จักเสียงในภาษา สิ่งแวดล้อม เป็นการพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านการอ่านหนังสือ มีการเรียนรู้ที่ดีขึ้น เมื่อลูกเข้าสู่โรงเรียน ดังนั้น การเปิดโอกาสให้ลูกได้เรียนรู้กับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว จะช่วยเพิ่มประสบการณ์ทางภาษา รวมถึงการสร้างความมั่นใจในการอ่านของพวกเขาอีกด้วย นอกจากนี้การได้รับกำลังใจจากคุณแม่ถือเป็นสิ่งที่ช่วยให้ลูกมีพัฒนาการด้านการอ่านได้ดียิ่งขึ้นค่ะ

  • เสริมสร้างทักษะด้านการอ่าน โดยการจับคู่ และการใช้เสียงสัมผัส

พื้นฐานการอ่านอย่างถูกต้อง ลูกจะต้องมีทักษะด้านการจับคู่ และการใช้เสียงสัมผัสกัน การจับคู่นั้น คุณแม่สามารถสอนให้ลูกเรียนรู้เกี่ยวกับการจับคู่ระหว่างรูปร่าง รูปแบบตัวอักษรและคำพูด คุณแม่ต้องสร้างกิจกรรมเพิ่มทักษะเกี่ยวกับการจับคู่ เช่น การจับคู่บัตรภาพกับอักษร เมื่อลูกดูบัตรภาพแล้วให้ออกเสียงเรียกชื่อบัตรภาพนั้น และบอกตัวอักษรที่ตรงกับภาพพร้อมกัน ส่วนการใช้เสียงสัมผัส คุณแม่ควรสอนเกี่ยวกับเรื่องการบอกคำที่จบด้วยเสียงที่เหมือนกัน เล่นเกมกับลูกโดยให้บอกคำที่มีเสียงเหมือนกัน เล่นคำที่ออกเสียงคล้ายกัน หรือชักชวนให้ลูกร้องเพลง ต่อเพลงง่าย ๆ ที่ลูกสามารถร้องได้

  • เสริมสร้างทักษะเกี่ยวกับตัวอักษร

คุณแม่ควรเสริมสร้างพัฒนาการด้านความจำ เกี่ยวกับตัวอักษร และเสียงของตัวอักษร ให้ลูกสังเกตตัวอักษรจะช่วยให้ลูกมีความจำที่ดีขึ้น และการออกเสียงตัวอักษรนั้นให้ลูกฟัง เช่น ตัวอักษรจากหนังสือ ก ข ค หรือ  A B C แม่ควรเลือกตัวอักษรบล็อค หรือภาพตัดต่อ ที่เป็นตัวพยัญชนะ แผ่นภาพพยัญชนะ และของเล่นที่ลูกสามารถออกเสียงตามได้ คุณแม่ควรอ่านหนังสือโดยพูดอย่างชัดเจน เพื่อให้ลูกพูดตาม และไล่นิ้วชี้ไปตามตัวหนังสือที่อ่านด้วย

  • เสริมทักษะการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ

คุณแม่ควรเพิ่มการฝึกเขียนตัวอักษรและคำต่าง ๆ ทุกครั้งที่อ่านจนหนึ่งหน้า เพื่อให้ลูกซึมซับการอ่านได้ดีขึ้น คุณแม่ควรสอนให้ลูกฝึกการเขียนตัวอักษรและคำ โดยเลือกใช้ดินสอที่เหมาะสมกับมือของลูก จะช่วยให้ลูกสามารถควบคุมการเขียนได้ดีขึ้น นอกจากนี้คุณแม่อาจหากิจกรรมที่น่าสนใจในการฝึกกล้ามเนื้อมือโดยการเล่นได้ เช่น การขยำ การบีบ การฉีก และการตัด กิจกรรรมต่าง ๆ เหล่านี้ คุณแม่ต้องร่วมเล่นไปพร้อมกับลูกด้วย เพื่อให้พวกเขาสนุกกับการเรียนรู้นี้ได้อย่างต่อเนื่อง

Sponsored
  • ฝึกทักษะการอ่านอย่างถูกต้อง

คุณแม่ต้องบอกวิธีการอ่านหนังสืออย่างถูกต้อง เช่น วิธีการเปิดหน้าหนังสือควรเปิดจากขวาไปซ้าย รูปภาพที่แสดงเป็นรูปประกอบคำในหนังสือนั้น เนื้อเรื่องมีการเริ่มต้น กลางเรื่อง และตอนจบ ในขณะที่ชวนลูกอ่านหนังสือคุณแม่อาจจะใช้คำถามเพื่อให้ลูกมีส่วนร่วม หรือพาลูกไปร้านหนังสือในวันหยุด เพื่อให้ลูกได้เลือกหนังสือที่ตัวเองสนใจ และเหมาะสมกับวัย หลังจากการอ่านหนังสือแล้ว คุณแม่ควรถามคำถามที่เกี่ยวกับเนื้อหาในเรื่อง เพื่อให้ลูกมีโอกาสได้คิด และนึกถึงเรื่องราวในหนังสือที่ได้อ่านผ่านไป เป็นการฝึกเรื่องความจำให้ดีขึ้น

  • ฝึกทักษะด้านภาษา

การอ่านหนังสือคุณแม่สามารถเลือกภาษาในการสอนลูกได้ ในปัจจุบันมีหนังสือสองภาษามากมาย เพื่อให้เด็กเล็กมีความเคยชินกับการใช้ภาษาอื่นนอกจากภาษาบ้านเกิด คุณแม่ก็สามารถเลือกหนังสือที่มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยการอ่านให้ลูกเข้าใจในเนื้อหาภาษาไทยก่อน แล้วจึงเพิ่มทักษะเรื่องของภาษาอังกฤษ โดยการอ่านเป็นภาษาอังกฤษ ออกเสียงให้ถูกต้องและช้า ๆ เพื่อให้ลูกสามารถจดจำคำศัพท์และพูดตามได้

การอ่านเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ คุณแม่ยุคใหม่ควรใส่ใจในเรื่องการอ่านให้มาก ๆ ร่วมกับปลูกฝังให้ลูกรักการอ่าน รับรองว่าอนาคตของลูกสดใส และประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะ

= = = = = = = = = = = =

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติม สำหรับแม่ตั้งครรภ์ และลูกน้อย ได้ที่ www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ได้ที่
https://www.facebook.com/teamkonthong/

We promise to provide the knowledge and know-how for new mom. More and more solutions about how can you grow up your baby. Feel free to contact us if any problems have occurred or have any questions you would like to know. Don’t forget to follow and keep in touch with us on Facebook

https://www.facebook.com/teamkonthong/

บทความน่ารู้ เพิ่มเติม คลิกเลย …..

1.แพ้ท้องระดับไหน เช็คสิ อาการแพ้ท้องของคุณ รุนแรงหรือไม่

2.10 อาหารวิตามินบี 6 สูง ช่วยบรรเทาอาการแพ้ท้องได้ดี