หลังจากที่ได้มีการขอแก้กฎหมายใหม่เรื่องการทำแท้งของหญิงมีครรภ์ ล่าสุด ครม.ได้ลงมติเห็นชอบแล้ว โดยให้หญิงมีครรภ์ที่อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์สามารถทำแท้งได้โดยไม่มีความผิดแต่อย่างใด ซึ่งก็จะมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายใหม่ในเวลาต่อมาด้วย 2 ประเด็นหลักดังนี้

แก้กฎหมาย หญิงมีครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ทำแท้งไม่มีความผิด

เนื่องจากปัญหาการท้องไม่พร้อม ไม่มีความสามารถในการเลี้ยงดูเด็กที่เกิดมา รวมถึงการถูกข่มขืนจนทำให้ตั้งครรภ์และอื่นๆ อีกมากมาย จึงได้มีการขอแก้ไขกฎหมายในประเด็นที่ว่าให้หญิงมีครรภ์ที่ไม่เกิน 12 สัปดาห์สามารถทำแท้งได้ ซึ่งก็ได้ข้อสรุปโดยเห็นชอบจาก ครม. ดังนี้

1.กำหนดความผิดใหม่ โดยหญิงที่มีครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ขึ้นไปเท่านั้นที่จะมีความผิดและต้องรับโทษเมื่อทำแท้ง ส่วนหญิงที่มีอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ สามารถทำแท้งได้โดยไม่มีความผิด

2.เพิ่มเหตุยกเว้นความผิดฐานทำให้แท้งลูก โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 301 ให้หญิงที่มีอายุครรภ์ “ไม่เกิน 12 สัปดาห์” สามารถทำแท้งได้ จากเดิมที่ห้ามหญิงตั้งครรภ์ทำแท้งโดยเด็ดขาด ซึ่งการกำหนดอายุครรภ์ดังกล่าวเป็นไปตามความเห็นของแพทยสภาและราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากเป็นระยะเวลาที่ปลอดภัยที่สุดในการทำแท้ง ไม่มีความเสี่ยงที่จะทำให้ผู้ทำแท้งเกิดอาการแทรกซ้อนและเป็นอันตรายแก่ชีวิต นอกจากนี้ได้มีการแก้ไขลดอัตราโทษเพื่อให้เหมาะสมกับการที่ผู้ทำแท้งต้องได้รับความเจ็บปวดทางร่างกายอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องกำหนดโทษสูงอีก โดยมีรายละเอียดดังนี้

“มาตรา 301 หญิงใดทำให้ตนเองแท้งลูก หรือยอมให้ผู้อื่นทำให้ตนแท้งลูกขณะมีอายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” จากเดิมที่กำหนดให้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำหรับมาตรา 305 มีการแก้ไขเพิ่มเหตุยกเว้นความผิดฐานทำให้แท้งลูก ให้ครอบคลุมกรณีที่จำเป็นและสมควรต้องทำแท้ง หรือยุติการตั้งครรภ์ให้กับหญิง คือ

“มาตรา 305 ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา 301 หรือมาตรา 302 เป็นการกระทำของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและตามหลักเกณฑ์ของแพทยสภาในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้กระทำไม่มีความผิด (1) จำเป็นต้องกระทำเนื่องจากหากหญิงตั้งครรภ์ต่อไปจะเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายต่อสุขภาพทางกาย หรือจิตใจของหญิงนั้น (2) จำเป็นต้องกระทำเนื่องจากหากทารกคลอดออกมาจะมีความเสี่ยงอย่างมากที่จะได้รับผลกระทบจากความผิดปกติทางกายหรือจิตใจถึงขนาดทุพพลภาพอย่างร้ายแรง (3) หญิงมีครรภ์เนื่องจากมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศ (4) หญิงซึ่งมีอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์”

Sponsored

โดยจะดำเนินการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวนี้อย่างเร่งด่วน เพื่อให้มีผลใช้บังคับได้ก่อนวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 นี้นั่นเอง อย่างไรก็ตามการจะทำแท้งได้ก็จะต้องขึ้นอยู่กับเหตุผลที่จะทำแท้งด้วยว่าสมเหตุสมผลมากแค่ไหน

ขอบคุณที่มาจาก thairath

= = = = = = = = = = = =

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติม สำหรับแม่ตั้งครรภ์ และลูกน้อย ได้ที่ www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ได้ที่
https://www.facebook.com/teamkonthong/

We promise to provide the knowledge and know-how for new mom. More and more solutions about how can you grow up your baby. Feel free to contact us if any problems have occurred or have any questions you would like to know. Don’t forget to follow and keep in touch with us on Facebook

https://www.facebook.com/teamkonthong/

บทความน่ารู้ เพิ่มเติม คลิกเลย …..

1.ตั้งครรภ์น้ำหนักลด ในช่วงไตรมาสแรก ผิดปกติหรือไม่

2.รีวิว 7 แอพคนท้อง ที่คุณแม่ควรมี เพื่อการตั้งครรภ์คุณภาพ