การเรียนรู้ของลูกน้อย คุณแม่ควรเป็นคนค้นหาจุดเด่นของลูกน้อยว่า มีความฉลาดทางด้านใดบ้าง แทนการยึดถือตามความคิด และความเชื่อแบบเดิม ๆ ว่า เด็กที่เก่ง จะต้องเป็นเด็กที่ฉลาดเสมอไป ซึ่งคุณแม่รู้หรือไม่ว่า เด็กแต่ละคนจะมีความสามารถต่างกันในแต่ละด้าน ถ้าคุณแม่สามารถสังเกตถึงความเก่งหรือความสามารถพิเศษเฉพาะตัวของพวกเขาได้ ก็ควรช่วยส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนสามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น คุณแม่ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ของพวกเขาด้วยนะคะ เพราะถึงแม้อาจจะไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ แต่เด็กควรได้รับการดูแลในรูปแบบที่ต่างกันตามความถนัดและสามารถของพวกเขา ซึ่งคุณแม่สามารถรับมือกับการเรียนรู้ของลูกน้อยได้ง่าย ๆ ดังนี้ค่ะ

การเรียนรู้ของลูกน้อย

รับมือกับ การเรียนรู้ของลูกน้อย

  • ลูกมีความฉลาดทางภาษา

เมื่อคุณแม่สังเกตว่าลูกสามารถเข้าใจในคำศัพท์และใช้ภาษาได้อย่างดี หรือสามารถใช้คำศัพท์ได้อย่างหลากหลย สามารถเรียนรู้เรื่องไวยากรณ์ได้อย่างรวดเร็งว และนำไปใช้ได้ดี นั่นแสดงว่าลูกของคุณมีทักษะและความสามารถพิเศษทางด้านภาษา คุณแม่สามารถเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้ของลูกได้ โดยการให้ลูกเข้าถึงแหล่งความรู้ต่าง ๆ ด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการค้นหนังสือในห้องสมุด หรือข้อมูลทางเว็บไซต์ ก็หาเวลาอ่านหนังสือร่วมไปกับพวกเขา เพื่อกระตุ้นให้ลูกได้ถามคำถามที่สงสัย ซึ่งการสอนแบบนี้จะทำให้เด็ก ๆ มีโอกาสนำเรื่องราวต่าง ๆ ที่ได้อ่าน หรือฟังมากลับมาเล่าใหม่ให้ฟังได้ ถือเป็นสิ่งสำคัญมากเมื่อพวกเข้าสามารถแสดงเป็นตัวละครต่างๆ ในเรื่อง และคิดบทพูดให้เข้ากับสถานการณ์ได้ด้วยตัวเอง

  • ลูกมีความชอบด้านคณิตศาสตร์ และตัวเลข

เมื่อคุณแม่สังเกตว่าลูกชอบในตัวเลข การคำนวณ หรือมีความเข้าใจเรื่องของตัวเลขได้อย่างรวดเร็ว เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลได้ดี มีทักษะในการแก้ปัญหา และสามารถเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ซับซ้อนได้ คุณแม่ก็ควรเสริมสร้างทักษะในการคิดหาเหตุผลเบื้องหลังสิ่งต่าง ๆ โดยการหาเกมปริศนาที่เกี่ยวกับตัวเลข มีการถามคำถามเพื่อกระตุ้นให้เด็กใช้ความคิดอย่างต่อเนื่อง หรือคุณแม่อาจให้ลูกน้อยแยกสิ่งที่ได้เรียนรู้ ออกมาเป็นหลาย ๆ ขั้นตอน เพื่อกระตุ้นความจำของลูกให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น

  • ลูกมีความฉลาดทางด้านดนตรี

เมื่อลูกเกิดความสนใจเกี่ยวกับเสียงดนตรี หรือสามารถแยกแยะความแตกต่างเล็ก ๆ ได้อย่างง่ายดาย หรือมีความหลงใหลในเสียงดนตรี และเสียงเพลง อย่างนี้คุณแม่ก็สามารถเสริมสร้างทักษะด้านการฟัง เพื่อให้ลูกได้เพิ่มความสามารถในการใช้ชีวิตให้เป็นคนคล้องจอง หรือเป็นแบบแผน โดยคุณแม่สามารถใช้เทคนิคการเรียนรู้ ผ่านทางบทเพลง จังหวะ และคำกลอน เพื่อกระตุ้นให้ลูกเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้ และต้องการศึกษาหาความรู้ในเรื่องนั้น ๆ เพิ่มขึ้นเพื่อต้องการฟังบทเพลงที่ชอบ หรือคำกลอนที่หลงใหล นอกจากนี้คุณแม่ยังสามารถเพิ่มทักษะในการฟัง ไปพร้อมกับการอ่านได้โดยการหาหนังสือที่มีเสียงสัมผัสกันให้ลูกได้อ่าน ส่งเสริมให้พวกเขาได้เรียนรู้ และจดจำสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นเสียงดนตรี หาเกมเกี่ยวกับตัวเลขหรือรูปทรงมาให้ลูกได้เรียนรู้

  • ลูกมีความสามารถแสดงออกทางด้านร่างกาย

เมื่อลูกมีความสามารถ ชอบแสดงออกผ่านทางร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นสนุกกับกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะ และงานฝีมือ มีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ และกล้ามเนื้อมัดเล็กได้อย่างยอดเยี่ยม อย่างนี้คุณแม่สามารถช่วยส่งเสริมให้ลูกได้เรียนรู้ โดยการหากิจกรรมที่เด็กสามารถเคลื่อนที่ได้ดีขึ้น หรือหากิจกรรมที่ลูกได้ใช้กล้ามเนื้อสร้างความแข็งแกร่งให้กับร่างกาย เพราะวิธีการเหล่านี้ สามารถช่วยพัฒนาเด็กให้มีความฉลาดทางด้านนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญคุณแม่ควรให้โอกาสกับลูกได้คิดและตัดสินใจด้วยตัวเอง ไปพร้อม ๆ กับการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ

  • ลูกมีความฉลาดด้านมิติสัมพันธ์

เมื่อคุณแม่สังเกตเห็นลูก มีความสามารถในการจัดการสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในหัวได้ สามารถวิเคราะห์ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น มีความสามารถเกี่ยวกับการจิตนาการสูง และสามารถสร้างโลกใหม่ขึ้นมาในความคิด มีจิตนาการที่เกิดกว่าเด็กทั่วไป มีความจำทิศทางที่เป็นเลิศ และสามารถอ่านแผนที่ได้เก่ง อย่างนี้คุณแม่ก็สามารถเสริมสร้างความฉลาดให้มากขึ้น โดยการหาหนังสือที่มีรูปภาพเยอะ ๆ ให้ลูกได้อย่าง และเวลาอ่านหนังสือให้เด็กฟังคุณแม่ควรเน้นให้ลูกได้สังเกตภาพ และเชื่อมโยงภาพนั้น ๆ กับคำนที่คุณแม่อ่านไปพร้อม ๆ กัน หรือ อาจจะหาของเล่น ไม่ว่าจะเป็นดินน้ำมัน กระดาษ ลูกบอล และตัวต่อ ก็สามารถใช้เป็นคำอธิบายสิ่งต่าง ๆ แทนที่จะพูดเพียงอย่างเดียวก็ได้ เพื่อให้ลูกมีพัฒนาการด้านความคิด และการวิเคราะห์ให้สามารถนำออกมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Sponsored
  • ลูกมีความฉลาดด้านมนุษย์สัมพันธ์

เมื่อลูกมีความชอบที่จะอยู่กับผู้อื่น และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ชอบเล่นกับเพื่อนเป็นกลุ่ม สามารถนำผู้อื่นได้ดี และมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอยู่เสมอ คุณแม่สามารถเสริมสร้างทักษะด้านนี้ได้ โดยการเปิดโอกาสให้ลูกได้พูดคุย หรือเล่นกับเด็กอื่น ๆ จัดกิจกรรมให้เด็กได้พบประสังสรร์กัน โดยเฉพาะการทำความรู้จักกับเด็กอื่น ๆ ที่มีรุ่นราวคราวเดียวกัน ให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพื่อเปิดโอกาสให้พวกเขาได้เรียนรู้ถึงบทบาท และความสามารถของตนเอง ที่มีต่อผู้อื่น คุณแม่ควรอธิบายเกี่ยวกับเรื่องราวที่มีตัวละครหลาย ๆ ตัว หรือให้ลูกสังเกตผู้คนรอบข้างว่าทำกิจกรรมอะไร และแต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับอะไรบ้าง เพื่อเพิ่มความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในสังคมต่อไปในอนาคตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนั่นเองค่ะ

นอกจากนี้ การเสริมสร้างให้ลูกได้รู้จักการเรียนรู้ พัฒนาความสามารถ และทำความเข้าใจในตนเอง คุณแม่เป็นผู้ที่สามารถเสริมสร้างความรู้ ความสามารถให้กับลูกน้อยอยู่ตลอดเวลา เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ สำหรับเคล็ดลับที่เราได้แนะนำไปข้างต้น คงเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเรียนรู้ของลูกได้อย่างลงตัว และเหมาะสมมากที่สุดนะคะ

Photos from : familiesforlife

==========

ติดตามอ่านข้อมูล ข่าสาร ความรู้ และสาระดี ๆ เพิ่มเติมสำหรับ “แม่ตั้งครรภ์และคุณแม่มือใหม่” ได้ที่ http://localhost:7888/ หรือร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้
ที่เพจ https://www.facebook.com/teamkonthong/ และ
https://www.facebook.com/groups/TeamKonthong/