เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ข่าวดีของคุณพ่อคุณแม่ที่ลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดรอบปี 2559 ไม่ทัน โดยรัฐได้ขยายเวลาเพิ่มในปี 2560

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้ขยายระยะเวลาการจ่ายเงินอุดหนุนในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จากเดิมที่กำหนดให้จ่ายเงินตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนอายุครบ 1 ปี ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 หัวละ 400 บาทต่อเดือน ขยายเป็นตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 3 ปี พร้อมทั้งเพิ่มวงเงินเป็น 600 บาทต่อเดือนเนื่องจากค่าใช้จ่ายในเรื่องอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตต่อการพัฒนาสมอง หัวเฉลี่ยอยู่ที่ 500 – 800 บาท จึงหาเกณฑ์ที่เหมาะสม คือ 600 บาทต่อเดือน
ทั้งนี้ ได้กำหนดให้หญิงตั้งครรภ์ที่ฐานะยากจนและเสี่ยงต่อความยากจนลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ดังนี้
– ผู้ที่มีกำหนดคลอดหรือเด็กเกิดในช่วงปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) ให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2559
– ผู้ที่มีกำหนดคลอดหรือเด็กเกิดในช่วงปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) ให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 – 30 กันยายน 2560
โดยหญิงตั้งครรภ์ที่ประสงค์จะลงทะเบียนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.อยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน
2.เด็กในครรภ์เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2560
3.มีสัญชาติไทย (บิดาและมารดา มีสัญชาติไทย หรือ ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นผู้มีสัญชาติไทย)
4.มีรายได้เฉลี่ยต่อคน ต่ำกว่า 3,000 บาท ต่อเดือน
5.ครอบครัวมีภาระพึ่งพิง หรือสภาพที่อยู่อาศัยทรุดโทรม หรือไม่มีรถยนต์ส่วนบุคคล หรือเป็นเกษตรกรที่มีที่ดินทำกินไม่เกิน 1 ไร่
6.ไม่ได้เป็นผู้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ เงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุนประกันสังคม สวัสดิการราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และไม่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานรัฐ
7. กรณีมารดาเป็นคนต่างด้าว หรือไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์หรือเสียชีวิต อนุโลมให้บิดาเด็กสัญชาติไทยตามสูติบัตรลงทะเบียนแทนมารดาเด็กได้หลังจากเด็กเกิดแล้ว โดยให้นำเอกสารหลักฐานของบิดา และมารดาเด็กในกรณีดังกล่าว ที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐมายื่นเพื่อแสดงความจำนงขอรับสิทธิ์
8.กรณีอยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กฯ หรือ สถานสงเคราะห์ของรัฐจะไม่ได้รับสิทธิ์ แต่หากมีคุณสมบัติสามารถขอรับสิทธิ์ได้ แต่จะได้รับเงินเฉพาะเดือนที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กฯ หรือ สถานสงเคราะห์แล้วเท่านั้น
มารดาตั้งครรภ์ที่มีคุณสมบัติตามรายละเอียดข้างต้นนำเอกสารดังต่อไปนี้ มาในวันลงทะเบียน
1. แบบลงทะเบียน (ดร.01) รับได้ที่ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครหาดใหญ่
2.แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) ที่ได้รับการรับรองแล้ว
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์
Sponsored
4.สำเนาเอกสารการฝากครรภ์ หรือสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก หน้า 1
5.สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด (นำมายื่นหลังคลอด)
6.สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (กรณีประสงค์รับเงินผ่านบัญชี)
7.เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถรับเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยที่ลงทะเบียน
ปล. รับลงทะเบียนย้อนหลังได้ แต่ไม่จ่ายย้อนหลังนะจ๊ะ
สถานที่ติดต่อในแต่ละจังหวัด
1. ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ 0-7420-0142
2. งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด อบต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร.053-028141-3
3. งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทร. 0806726462, 0966891654
โดยจังหวัดอื่น ๆ สามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
ที่มา : nwnt.prd.go.th , nwnt.prd.go.th , www.namboluang.go.th ,

==========

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติมสำหรับแม่ตั้งครรภ์และลูกน้อย ได้ที่  www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ที่ https://www.facebook.com/teamkonthong/