เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ข่าวดีของคุณพ่อคุณแม่ที่ลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดรอบปี 2559 ไม่ทัน โดยรัฐได้ขยายเวลาเพิ่มในปี 2560

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้ขยายระยะเวลาการจ่ายเงินอุดหนุนในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จากเดิมที่กำหนดให้จ่ายเงินตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนอายุครบ 1 ปี ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 หัวละ 400 บาทต่อเดือน ขยายเป็นตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 3 ปี พร้อมทั้งเพิ่มวงเงินเป็น 600 บาทต่อเดือนเนื่องจากค่าใช้จ่ายในเรื่องอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตต่อการพัฒนาสมอง หัวเฉลี่ยอยู่ที่ 500 – 800 บาท จึงหาเกณฑ์ที่เหมาะสม คือ 600 บาทต่อเดือน

ทั้งนี้ ได้กำหนดให้หญิงตั้งครรภ์ที่ฐานะยากจนและเสี่ยงต่อความยากจนลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ดังนี้

 • ผู้ที่มีกำหนดคลอดหรือเด็กเกิดในช่วงปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) ให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2559
 • ผู้ที่มีกำหนดคลอดหรือเด็กเกิดในช่วงปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) ให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 – 30 กันยายน 2560

โดยหญิงตั้งครรภ์ที่ประสงค์จะลงทะเบียนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. อยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน
 2. เด็กในครรภ์เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2560
 3. มีสัญชาติไทย (บิดาและมารดา มีสัญชาติไทย หรือ ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นผู้มีสัญชาติไทย)
 4. มีรายได้เฉลี่ยต่อคน ต่ำกว่า 3,000 บาท ต่อเดือน
 5. ครอบครัวมีภาระพึ่งพิง หรือสภาพที่อยู่อาศัยทรุดโทรม หรือไม่มีรถยนต์ส่วนบุคคล หรือเป็นเกษตรกรที่มีที่ดินทำกินไม่เกิน 1 ไร่
 6. ไม่ได้เป็นผู้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ เงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุนประกันสังคม สวัสดิการราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และไม่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานรัฐ
 7. กรณีมารดาเป็นคนต่างด้าว หรือไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์หรือเสียชีวิต อนุโลมให้บิดาเด็กสัญชาติไทยตามสูติบัตรลงทะเบียนแทนมารดาเด็กได้หลังจากเด็กเกิดแล้ว โดยให้นำเอกสารหลักฐานของบิดา และมารดาเด็กในกรณีดังกล่าว ที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐมายื่นเพื่อแสดงความจำนงขอรับสิทธิ์
 8. กรณีอยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กฯ หรือ สถานสงเคราะห์ของรัฐจะไม่ได้รับสิทธิ์ แต่หากมีคุณสมบัติสามารถขอรับสิทธิ์ได้ แต่จะได้รับเงินเฉพาะเดือนที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กฯ หรือ สถานสงเคราะห์แล้วเท่านั้น

มารดาตั้งครรภ์ที่มีคุณสมบัติตามรายละเอียดข้างต้นนำเอกสารดังต่อไปนี้ มาในวันลงทะเบียน

 1. แบบลงทะเบียน (ดร.01) รับได้ที่ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครหาดใหญ่
 2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) ที่ได้รับการรับรองแล้ว
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์Sponsored
 4. สำเนาเอกสารการฝากครรภ์ หรือสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก หน้า 1
 5. สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด (นำมายื่นหลังคลอด)
 6. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (กรณีประสงค์รับเงินผ่านบัญชี)
 7. เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถรับเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยที่ลงทะเบียน

ปล. รับลงทะเบียนย้อนหลังได้ แต่ไม่จ่ายย้อนหลังนะจ๊ะสถานที่ติดต่อในแต่ละจังหวัด

Sponsored
 1. ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ 0-7420-0142
 2. งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด อบต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร.053-028141-3
 3. งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทร. 0806726462, 0966891654

โดยจังหวัดอื่น ๆ สามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ที่มา : nwnt.prd.go.th , nwnt.prd.go.th , www.namboluang.go.th ,

= = = = = = = = = = = =

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติม สำหรับแม่ตั้งครรภ์ และลูกน้อย ได้ที่ www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ได้ที่
https://www.facebook.com/teamkonthong/

We promise to provide the knowledge and know-how for new mom. More and more solutions about how can you grow up your baby. Feel free to contact us if any problems have occurred or have any questions you would like to know. Don’t forget to follow and keep in touch with us on Facebook

https://www.facebook.com/teamkonthong/

บทความน่ารู้ เพิ่มเติม คลิกเลย …..

1.ฝากครรภ์ ทำไมต้องตรวจปัสสาวะทุกครั้ง เรามีคำตอบ

2.ฝากครรภ์ช้า แม่รู้ไหม ส่งผลเสียได้มากกว่าที่คิด