การแจ้งเกิดลูก คุณแม่ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพครรภ์ รวมถึงการดูแลสุขภาพหลังคลอดและการดูแลเจ้าตัวน้อยกันไปแล้วนะคะ  จากหลากหลายบทความของเพจทีมคนท้อง ซึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่คุณแม่ตั้งครรภ์ทุกคน  อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญที่เป็นกระบวนการทางกฎหมายที่แม่ท้องทุกคนควรทราบและศึกษาไว้เพราะได้ใช้แน่ ๆ ค่ะ  นั่นคือ  การแจ้งเกิด

การแจ้งเกิดลูก เรื่องนี้ต้องรู้

การเกิด ในทางกฎหมาย คือ  เป็นจุดเริ่มต้นของสภาพบุคคล และเป็นจุดเริ่มต้นที่กฎหมายเข้ามามีบทบาท เมื่อมีเด็กเกิดในครอบครัว กฎหมายได้กำหนดหน้าที่ที่จะต้องแจ้งการเกิดดังต่อไปนี้

1.กรณีเด็กเกิดในบ้าน

ในกรณีนี้  หมายถึง  คุณแม่คลอดลูกในบ้านของตนเอง การแจ้งเกิดลูกมีวิธีการ ดังนี้

 • ผู้ที่มีหน้าที่แจ้งเกิด คือ “เจ้าบ้าน” หรือตามกฎหมายก็คือ  หัวหน้าครอบครัว หรือผู้ที่อยู่ในฐานะเป็นเจ้าบ้าน
 • กรณีเช่าบ้าน หากคุณแม่อยู่ในฐานะผู้เช่าหรือผู้อยู่ในฐานะอื่นๆ อย่างเช่น กรณีที่เจ้าของบ้านยกบ้านให้อยู่ฟรีๆ ผู้ที่ได้รับการยกให้อยู่ก็เป็นเจ้าบ้านได้เหมือนกันนอกจากเจ้าบ้านแล้ว พ่อหรือแม่ของเด็กเป็นผู้มีหน้าที่แจ้งเช่นเดียวกัน

ระยะเวลาในการแจ้งเกิด

ระยะเวลาการแจ้งเกิด  ต้องแจ้งเกิดต่อนายทะเบียนที่เด็กเกิดภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เกิด

ตัวอย่าง

เด็กเกิดวันที่ 13 เมษายน 2559  จะต้องแจ้งภายใน 15 วัน  คืออย่างช้าภายในวันที่ 28 เมษายน 2559  เป็นต้น

2.เด็กเกิดนอกบ้าน

เด็กเกิดนอกบ้าน หมายถึง  เด็กที่เกิดที่ใด ๆ ก็ตามที่ไม่ใช่บ้านของตนเอง เช่น  เกิดที่บ้านญาติ กรณีที่เด็กเกิดนอกบ้าน  มีวิธีการปฏิบัติในการแจ้งเกิดลูกดังนี้

การแจ้งเกิด

ผู้ที่มีหน้าที่แจ้งการเกิด คือ พ่อหรือแม่ของเด็ก โดยต้องแจ้งแก่นายทะเบียนท้องที่ที่คนเกิดนอกบ้าน หรือท้องที่ที่จะพึงแจ้งได้นับแต่วันที่เกิด

ระยะเวลาในการแจ้งเกิด

แจ้งเกิด ภายในกี่วัน พ่อหรือแม่จะต้องแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เกิด แต่หากไม่สามารถแจ้งแก่นายทะเบียนในท้องที่ที่เด็กเกิดได้ ภายใน 15 วัน หรืออย่างช้าที่สุดภายใน 30 วัน

3.เด็กเกิดที่โรงพยาบาล

กรณีเด็กทารกเกิดที่โรงพยาบาล มีหลักการปฏิบัติในการแจ้งเกิด ดังนี้

การแจ้งเกิด

หลังจากคลอดลูก โรงพยาบาลจะออกใบรับรองการเกิดให้บิดาหรือมารดา ซึ่งถือเป็นบริการของโรงพยาบาล เพื่อนำไปแจ้งการเกิดที่สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นที่โรงพยาบาลนั้นตั้งอยู่

Sponsored

ระยะเวลาในการแจ้งเกิด

จะต้องแจ้งเกิดลูกต่อนายทะเบียนท้องที่ที่เด็กเกิดภายใน 15 วัน นับตั้งแต่เด็กเกิด

4.เด็กเกิดใหม่ซึ่งถูกทิ้งไว้

ปัจจุบันนี้มีข่าวการทอดทิ้งเด็กทารกเกิดใหม่มีให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง  หากพบเห็นเด็กทารกแรกเกิดถูกทอดทิ้ง  มีหลักการแจ้งเกิด ดังนี้

การแจ้งเกิด

สิ่งสำคัญต้องรีบแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหรืเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่กรมประชาสงเคราะห์ในท้องที่ที่พบเด็กทารกแรกเกิดถูกทอดทิ้ง  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแจ้งเกิดต่อนายทะเบียน

ระยะเวลาในการแจ้งเกิด

จะต้องแจ้งเกิดลูกต่อนายทะเบียนท้องที่โดยเร็วเมื่อพบเด็กเกิดใหม่ซึ่งถูกทิ้งไว้

หลักฐานการเกิด

 1. เมื่อดำเนินการแจ้งเกิดแล้ว  นายทะเบียนจะออกใบแจ้งเกิดหรือสูติบัตรไว้เป็นหลักฐาน
 2. สูติบัตรจะแสดงสัญชาติ  วัน เดือน ปีเกิด ชื่อบิดา มารดา และควรแจ้งชื่อเด็กด้วย
 3. หากมีความประสงค์จะเปลี่ยนชื่อสามารถแจ้งเปลี่ยนชื่อได้ภายใน 6 เดือน
 4. หากไม่แจ้งเกิดตามกำหนดหรือฝ่าฝืนไม่ทำตามหน้าที่  มีความผิด มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

สถานที่แจ้งเกิดต่อนายทะเบียนท้องที่

 • แจ้งเกิดลูกในเขตเทศบาล ให้แจ้งที่สำนักทะเบียน ซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักงานเขตเทศบาลนั้น
 • แจ้งเกิดนอกเขตเทศบาล ให้แจ้งที่สำนักทะเบียนตำบล(ที่ว่าการอำเภอหรือที่สำนักทะเบียนผู้ว่าราชการจังหวัด เช่น เขตกรมทหาร เป็นต้น
 • แจ้งเกิดในเขตกรุงเทพมหานคร ให้แจ้งที่สำนักทะเบียนท้องถิ่น ตั้งอยู่ที่สำนักงานเขต
 • แจ้งเกิดในต่างประเทศ ถ้าต้องการให้บุตรมีสัญชาติไทยต้องไปแจ้งต่อสถานกงสุลไทยหรือสถานทูตไทย ณ ประเทศนั้นๆ เนื่องจากสถานกงสุลไทยหรือสถานทูตไทยเป็นสำนักทะเบียนในต่างประเทศ

หลักฐานที่ต้องนำไปแจ้ง

1.กรณีเกิดในบ้าน

 • บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านและของบิดามารดา
 • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

2.กรณีเกิดนอกบ้าน

 • บัตรประจำตัวประชาชนของมารดาเด็ก
 • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • บัตรประจำตัวผู้ที่ได้รับมอบหมาย(กรณีมารดาของเด็กไม่ได้ไปแจ้งเกิดด้วยตนเอง)

3.กรณีเกิดที่โรงพยาบาล

 • บัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดาเด็กและผู้แจ้ง(กรณีบิดามารดาไม่สามารถไปแจ้งได้ด้วยตนเอง)
 • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่จะนำเด็กเข้า
 • หนังสือรับรองการเกิดของผู้รักษาพยาบาลโดยอาชีพ
 • อายุ สัญชาติ

ทั้งหมดนี้เป็นขั้นตอนการแจ้งเกิดลูกที่คุณพ่อคุณแม่ต้องศึกษาไว้นะคะ  เพราะได้ใช้แน่นอนค่ะ

= = = = = = = = = = = =

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติม สำหรับแม่ตั้งครรภ์ และลูกน้อย ได้ที่ www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ได้ที่
https://www.facebook.com/teamkonthong/

We promise to provide the knowledge and know-how for new mom. More and more solutions about how can you grow up your baby. Feel free to contact us if any problems have occurred or have any questions you would like to know. Don’t forget to follow and keep in touch with us on Facebook

https://www.facebook.com/teamkonthong/

บทความน่ารู้ เพิ่มเติม คลิกเลย …..

1.ฝากครรภ์ ทำไมต้องตรวจปัสสาวะทุกครั้ง เรามีคำตอบ

2.ฝากครรภ์ช้า แม่รู้ไหม ส่งผลเสียได้มากกว่าที่คิด