การแจ้งเกิดบุตร คุณแม่ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพครรภ์ รวมถึงการดูแลสุขภาพหลังคลอดและการดูแลเจ้าตัวน้อยกันไปแล้วนะคะ  จากหลากหลายบทความของเพจทีมคนท้อง

การแจ้งเกิดบุตร

ซึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่คุณแม่ตั้งครรภ์ทุกคน  อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญที่เป็นกระบวนการทางกฎหมายที่แม่ท้องทุกคนควรทราบและศึกษาไว้เพราะได้ใช้แน่ ๆ ค่ะ  นั่นคือ  การแจ้งเกิด

การแจ้งเกิดบุตร เรื่องนี้ต้องรู้ 

การเกิด ในทางกฎหมาย คือ  เป็นจุดเริ่มต้นของสภาพบุคคล และเป็นจุดเริ่มต้นที่กฎหมายเข้ามามีบทบาท เมื่อมีเด็กเกิดในครอบครัว กฎหมายได้กำหนดหน้าที่ที่จะต้องแจ้งการเกิดดังต่อไปนี้

1.กรณีเด็กเกิดในบ้าน

ในกรณีนี้  หมายถึง  คุณแม่คลอดลูกในบ้านของตนเอง การแจ้งเกิดมีวิธีการ ดังนี้

  • ผู้ที่มีหน้าที่แจ้งเกิด คือ “เจ้าบ้าน” หรือตามกฎหมายก็คือ  หัวหน้าครอบครัว หรือผู้ที่อยู่ในฐานะเป็นเจ้าบ้าน
  • กรณีเช่าบ้าน หากคุณแม่อยู่ในฐานะผู้เช่าหรือผู้อยู่ในฐานะอื่นๆ อย่างเช่น กรณีที่เจ้าของบ้านยกบ้านให้อยู่ฟรีๆ ผู้ที่ได้รับการยกให้อยู่ก็เป็นเจ้าบ้านได้เหมือนกันนอกจากเจ้าบ้านแล้ว พ่อหรือแม่ของเด็กเป็นผู้มีหน้าที่แจ้งเช่นเดียวกัน

ระยะเวลาในการแจ้งเกิด

ระยะเวลาการแจ้งเกิด  ต้องแจ้งเกิดต่อนายทะเบียนที่เด็กเกิดภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เกิด

ตัวอย่าง

เด็กเกิดวันที่ 13 เมษายน 2559  จะต้องแจ้งภายใน 15 วัน  คืออย่างช้าภายในวันที่ 28 เมษายน 2559  เป็นต้น

2.เด็กเกิดนอกบ้าน

เด็กเกิดนอกบ้าน หมายถึง  เด็กที่เกิดที่ใด ๆ ก็ตามที่ไม่ใช่บ้านของตนเอง เช่น  เกิดที่บ้านญาติ กรณีที่เด็กเกิดนอกบ้าน  มีวิธีการปฏิบัติในการแจ้งเกิด ดังนี้

การแจ้งเกิด

ผู้ที่มีหน้าที่แจ้งการเกิด คือ พ่อหรือแม่ของเด็ก โดยต้องแจ้งแก่นายทะเบียนท้องที่ที่คนเกิดนอกบ้าน หรือท้องที่ที่จะพึงแจ้งได้นับแต่วันที่เกิด

ระยะเวลาในการแจ้งเกิด 

พ่อหรือแม่จะต้องแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เกิด แต่หากไม่สามารถแจ้งแก่นายทะเบียนในท้องที่ที่เด็กเกิดได้ ภายใน 15 วัน หรืออย่างช้าที่สุดภายใน 30 วัน

3.เด็กเกิดที่โรงพยาบาล

กรณีเด็กทารกเกิดที่โรงพยาบาล มีหลักการปฏิบัติในการแจ้งเกิด ดังนี้

การแจ้งเกิด

โรงพยาบาลจะออกใบรับรองการเกิดให้บิดาหรือมารดา ซึ่งถือเป็นบริการของโรงพยาบาล เพื่อนำไปแจ้งการเกิดที่สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นที่โรงพยาบาลนั้นตั้งอยู่

ระยะเวลาในการแจ้งเกิด 

จะต้องแจ้งเกิดต่อนายทะเบียนท้องที่ที่เด็กเกิดภายใน 15 วัน นับตั้งแต่เด็กเกิด

4.เด็กเกิดใหม่ซึ่งถูกทิ้งไว้

ปัจจุบันนี้มีข่าวการทอดทิ้งเด็กทารกเกิดใหม่มีให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง  หากพบเห็นเด็กทารกแรกเกิดถูกทอดทิ้ง  มีหลักการแจ้งเกิด ดังนี้

การแจ้งเกิด

สิ่งสำคัญต้องรีบแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหรืเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่กรมประชาสงเคราะห์ในท้องที่ที่พบเด็กทารกแรกเกิดถูกทอดทิ้ง  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแจ้งเกิดต่อนายทะเบียน

ระยะเวลาในการแจ้งเกิด

จะต้องแจ้งเกิดต่อนายทะเบียนท้องที่โดยเร็วเมื่อพบเด็กเกิดใหม่ซึ่งถูกทิ้งไว้

หลักฐานการเกิด

Sponsored

1.เมื่อดำเนินการแจ้งเกิดแล้ว  นายทะเบียนจะออกใบแจ้งเกิดหรือสูติบัตรไว้เป็นหลักฐาน

2.สูติบัตรจะแสดงสัญชาติ  วัน เดือน ปีเกิด ชื่อบิดา มารดา และควรแจ้งชื่อเด็กด้วย

3.หากมีความประสงค์จะเปลี่ยนชื่อสามารถแจ้งเปลี่ยนชื่อได้ภายใน 6 เดือน

4.หากไม่แจ้งเกิดตามกำหนดหรือฝ่าฝืนไม่ทำตามหน้าที่  มีความผิด มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

สถานที่แจ้งเกิดต่อนายทะเบียนท้องที่

– แจ้งเกิดในเขตเทศบาล ให้แจ้งที่สำนักทะเบียน ซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักงานเขตเทศบาลนั้น

– แจ้งเกิดนอกเขตเทศบาล ให้แจ้งที่สำนักทะเบียนตำบล(ที่ว่าการอำเภอหรือที่สำนักทะเบียนผู้ว่าราชการจังหวัด เช่น เขตกรมทหาร เป็นต้น

– แจ้งเกิดในเขตกรุงเทพมหานคร ให้แจ้งที่สำนักทะเบียนท้องถิ่น ตั้งอยู่ที่สำนักงานเขต

– แจ้งเกิดในต่างประเทศ ถ้าต้องการให้บุตรมีสัญชาติไทยต้องไปแจ้งต่อสถานกงสุลไทยหรือสถานทูตไทย ณ ประเทศนั้นๆ เนื่องจากสถานกงสุลไทยหรือสถานทูตไทยเป็นสำนักทะเบียนในต่างประเทศ

หลักฐานที่ต้องนำไปแจ้ง

1.กรณีเกิดในบ้าน

– บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านและของบิดามารดา

– สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

2.กรณีเกิดนอกบ้าน

– บัตรประจำตัวประชาชนของมารดาเด็ก

– สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

– บัตรประจำตัวผู้ที่ได้รับมอบหมาย(กรณีมารดาของเด็กไม่ได้ไปแจ้งเกิดด้วยตนเอง)

3.กรณีเกิดที่โรงพยาบาล

– บัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดาเด็กและผู้แจ้ง(กรณีบิดามารดาไม่สามารถไปแจ้งได้ด้วยตนเอง)

– สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่จะนำเด็กเข้า

– หนังสือรับรองการเกิดของผู้รักษาพยาบาลโดยอาชีพ

– อายุ สัญชาติ

ทั้งหมดนี้เป็นขั้นตอนการแจ้งเกิดที่คุณพ่อคุณแม่ต้องศึกษาไว้นะคะ  เพราะได้ใช้แน่นอนค่ะ

ร่วมแชร์บทความเพื่อมอบสาระความรู้เกี่ยวกับแม่ท้องและเรื่องราวในแง่มุมต่าง ๆ ตั้งแต่การตั้งครรภ์ไปจนถึงวิธีการการเลี้ยงดูทารก และสารพันความรู้อีกมากมาย  ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจอื่น ๆ มาร่วมสร้างสังคมออนไลน์ที่มีคุณภาพเต็มเปี่ยมไปด้วยสาระและเกร็ดความรู้ดี ๆ กับเพจทีมคนท้องกันนะคะ

Photos from : Designed by Photoduet / Freepik

==========

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติมสำหรับแม่ตั้งครรภ์และลูกน้อย ได้ที่  www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ที่ https://www.facebook.com/teamkonthong/