ความคาดหวัง ของคุณต่อลูกน้อย… ความคาดหวังของพ่อแม่ทุกคน ย่อมอยากให้ลูกน้อยเกิดมาสมบูรณ์แบบทั้งทางด้านร่างกาย ความสามารถและสติปัญญา อยากให้ลูกเรียนสูง ๆ

ความคาดหวัง

อยากให้มีเพื่อนดี ๆ มีความสามารถรอบด้าน มีความรับผิดชอบ และอื่น ๆ แต่การแสดงออกของคุณพ่อคุณแม่ ในการฝึกฝน การให้โอกาสพัฒนาลูกน้อยแต่ละช่วงวัยอาจจะไม่เหมาะสม หากคุณพ่อคุณแม่ ตั้งความหวังกับลูกไว้สูง อาจจะเป็นการกดดัน หรือทำลายลูกโดยไม่รู้ตัวก็ได้

ซึ่งหลายครั้งที่พบว่า คุณพ่อคุณแม่คาดหวังกับลูกน้อยอย่างหนึ่ง แต่กลับฝึกฝนและปฏิบัติอีกอย่างหนึ่ง ทำให้ส่งผลเสียต่อลูกน้อยในอนาคต อย่างเช่น คุณต้องการให้ลูกน้อยมีความรับผิดชอบ แต่กลับไม่ให้พวกเขาเรียนรู้จักการช่วยเหลือตัวเอง ไม่ว่าจะทำอะไรกับมีคนอื่นค่อยช่วยเหลือตลอด เป็นผลเสียเมื่อลูกโตขึ้นทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างที่ควรจะเป็น

ความคาดหวัง ของพ่อแม่ แบบพอดี ต้องทำอย่างไร

  • พ่อแม่ควรคาดหวังให้ตรงกับศักยภาพของเด็ก

สำหรับเด็กบางคนที่อาจเก่งด้านภาษา ในกรณีเช่นนี้คุณควรให้การสนับสนุนในการเรียนรู้ด้วนภาษา แทนที่จะบังคับให้เรียนสายวิทยาศาสตร์ เพียงเพราะต้องการให้สอบเข้าคณะแพทย์ วิศวะ หรือในบางคนอาจมีปัญหาด้านสติปัญญา ความคาดหวัดทางด้านการเรียนก็ไม่สามารถคาดหวังได้สูง แต่เด็กอาจมีความสามารถด้านอื่น อย่างเช่น ด้านการวาดภาพ ด้านการร้องเพลง เล่นดนตรี หากพ่อแม่ทราบถึงจุดเด่น จุดด้อยของลูกก็ควรส่งเสริมให้เด็กสามารถก้าวเดินไปในทางที่พวกเขาต้องการ ไม่ใช่ส่งเสริมตามสิ่งที่พ่อแม่ต้องการให้เป็นเท่านั้น การที่ลูกน้อยจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างได้ดี ทำด้วยใจรัก และมีความสุขที่ได้ทำ นี้และคือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรให้การสนับสนุน

  • ตั้งความคาดหวังร่วมกัน

พ่อแม่ควรให้ลูกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในสิ่งต่าง ๆ รวมถึงแนวทางและความคาดหวังในการเรียนของตนเอง โดยการเปิดอากาสให้ลูกได้แสดงความคิดเห็น แม้ว่าในบางครั้ง ความคาดหวังของลูกจะเป็นสิ่งที่ดูไม่เหมาะสม และการตัดสินใจในครั้งนี้คุณพ่อคุณแม่จะเป็นคนตัดสนใจก็ตาม แต่การให้ลูกมีส่วนร่วมจะทำให้เด็กเข้าใจเหตุผลของพ่อแม่มากยิ่งขึ้น ว่าไม่ใช่ทำตามคำสั่ง แต่เป็นการแนะนำให้เลือกปฏิบัติมากกว่า ลูกจะยินดีร่วมมือกับพ่อแม่ในการทำตามแนวทางที่กำหนด และช่วยลดความขัดแย้งในครอบครัวลงได้

  • ไม่ควรคาดหวังกับลูกมากไป

พ่อแม่ไม่ควรคาดหวังมากเกินไป เนื่องจากความคาดหวังที่มากเกินไปจะนำไปสู่การทำสิ่งที่เกินขอบเขตความสามารถของลูก ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของลูกได้ การคาดหวังให้ลูกเรียนได้เกรดเฉลี่ยสูง ๆ เป็นผลให้ลูกต้องเรียนทั้งที่โรงเรียนและกวดวิชาเพื่อเพิ่มความรู้ให้สามารถได้เกรดที่สูงตามความต้องการของพ่อแม่ และหากคุณลองมองในอีกมุม หากให้ลูกเรียนเช่นนี้ จะทำให้ไม่มีเวลาในการผ่อนคลาย เพราะต้องเรียนวันละ 12 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 7 วัน ซึ่งส่งผลให้ลูกเกิดภาวะความเครียดได้ง่าย เป็นผลทำให้สุขภาพจิตเสื่อมโทรม และอาจเป็นผลทำให้ลูกมีภาวะความเครียดจนไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้น คุณควรคาดหวังกับลูกน้อยแต่พอดี และเหมาะสมกับความศักยภาพของพวกเขาด้วย

  • ไม่ควรคาดหวังกับลูกน้อยเกินไป

ความคาดหวังของพ่อแม่ ที่น้อยเกินไป สำหรับในบางครอบครัวที่มีความพร้อมทั้งทางด้านความเป็นอยู่ ด้านการเงินและมีความสะดวกสบาย การที่คุณพ่อคุณแม่ไม่มีความคาดหวังให้ลูกได้ทำอะไรที่ดีในอนาคต ไม่เข้มงวดเรื่องต่าง ๆ รวมถึงการเรียน การทำเช่นนี้จะเป็นการส่งเสริมนิสัยที่ไม่ดีให้กับลูกน้อยได้ เนื่องจากลูกจะไม่มีความรับผิดชอบต่อตัวเอง ต่อสังคม และต่อครอบครัว ขาดระเบียบวินัย ขาดความรับผิดชอบ ขาดความมุมานะและอาจไม่ได้รับการกระตุ้น หรือส่งเสริมให้ถูกทาง จะทำให้ลูกน้อยขาดประสบการณ์ในการใช้ชีวิตน้อยกว่าศักยภาพที่มี จนกลายเป็นคนที่ไม่ประสบความสำเร็จในอนาคตได้

3 สิ่งที่พ่อแม่ควรปฏิบัติ

คุณพ่อคุณแม่ ควรเริ่มพิจารณาในรายละเอียดการเลี้ยงลูก เพื่อมุ่งไปสู่ความคาดหวังที่คุณพ่อคุณแม่ต้องการจะให้เป็น ซึ่งหลักๆ มีอยู่ 3 ข้อด้วยกันคือ

Sponsored
  1. ฝึกฝนและพัฒนาคทักษะ

ความสามารถในด้านต่าง ๆ ไม่ได้เกิดขึ้นเอง เป็นการเรียนรู้ การฝึกฝนในการทำกิจกรรมต่าง ๆ จากง่ายไปหากิจกรรมที่มีความยากและซับซ้อน จนเกิดความชำนาญผ่านประสบการณ์จริง อย่างเช่น ทักษะพื้นฐานในการใช้ชีวิต การรู้จักช่วยเหลือตัวเอง การทำหรือหาอาหาร การทำงานบ้าน การซื้อของ การหารายได้ การเก็บออม รวมถึงการรู้จักดูแลรักษาทรัพย์สินของตัวเองและส่วนรวม ทักษะในการเข้าสังคม การใช้คอมพิวเตอร์ การเล่นเกมต่าง ๆ การเล่นกีฬา สามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจน สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นในสังคมได้ สามารถควบคุมอารมณ์และแสดงออกมาอย่างเหมาะสม สามารถเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นได้ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยความมั่นใจ

นอกจากนี้ ลูกของคุณต้องมีทักษะในการเอาตัวรอดภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ รู้จักวางแผน มีความรอบคอบ รู้จักประเมินสถานการณ์ เป็นคนช่างสังเกต สามารถเดินทางด้วยตัวเอง และรู้จักวิเคราะห์ ศึกษาบุคคลอื่น ๆ ที่อยู่รอบ ๆ เพื่อให้เข้าใจคน และรู้ทันความคิดที่ไม่ดีของคนบางคนได้ทัน  ทักษะจึงเป็นสิ่งแรกที่คุณพ่อคุณแม่ควรฝึกฝนและสอนให้ลูกสามารถปฏิบัติตามได้อย่างที่คุณคาดหวังเอาไว้

  1. สอนให้รู้เกี่ยวกับ กติกา กฎ ขอบเขต และข้อแม้

การรู้จักขอบเขต กฎ และกติกา ถือเป็นพื้นฐานของการที่คนหลายคนจะสามารถอยู่รวมกันอย่างพึงพอใจ โดยไม่ทำความรบกวน หรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน กฎเกณฑ์และขอบเขต เป็นสิ่งแรกที่คุณพ่อคุณแม่ต้องกำหนดและฝึกฝนเด็กมาตั้งแต่ยังเล็ก อย่างเช่น การสอนเตือนไม่ให้ลูกเล่นมีด บอกถึงความอันตรายที่เกิดกับตัวของเขาเอง และบุคคลอื่นรอบข้าง การฝึกให้รู้จักรับผิดชอบตัวเอง โดยการฝึกให้ตื่นเช้าไปโรงเรียน เป็นต้น

  1. สร้างนิสัยความรับผิดชอบ

ความสุข และความต้องการของลูกทุกคน คือการเป็นที่ยอมรับของคุณพ่อคุณแม่ และคนอื่น ๆ ที่อยู่รอบ ๆ ความรับผิดชอบก็ถือเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการยอมรับ การสร้างนิสัยความรับผิดชอบให้กับลูกยังเล็ก จะทำให้เมื่อพวกเขาเติบโตจะสามารถรับผิดชอบต่อตัวเอง มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีนิสัยรับผิดชอบกับสิ่งอื่น ๆ อย่างเหมาะสม

หากคุณพ่อคุณแม่สามารถปฏิบัติตามหลักการทั้ง 3 ข้อนี้ได้แล้วล่ะก็ ลูกน้อยของคุณก็จะเติบโตมาอย่างที่คุณได้คาดหวังเอาไว้ อย่างไรก็ตาม การคาดหวังที่ดี ควรอยู่ในความพอดี และเหมาะสม เพื่อให้ทั้งคุณและลูกสามารถเข้าใจซึ่งกันและกันได้มากขึ้น ครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญ ควรใส่ใจทุกรายละเอียด และพูดคุยเพื่อปรับความเข้าใจเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคนในครอบครัวค่ะ

========================

ติดตามความรู้ดี ๆ  และสาระดี ๆ เพิ่มเติมสำหรับแม่ตั้งครรภ์และลูกน้อย ได้ที่  www.konthong.com หรือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ที่ https://www.facebook.com/teamkonthong/